Zadośćuczynienie za śmierć dziadka. Orzecznictwo i kwoty

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka w wypadku komunikacyjnym. Potrącenie pieszego. Przykłady kwot i orzeczeń.

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka, męża i ojca

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka, męża i ojca w wypadku komunikacyjnym – w wyniku potrącenia przez samochód podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku komunikacyjnym.

Zadośćuczynienie łącznie: 305 000 zł, w tym:

  • Zadośćuczynienie dla żony za śmierć męża: 120 000 zł
  • Zadośćuczynienie dla córki za śmierć ojca: 70 000 zł
  • Zadośćuczynienie dla syna za śmierć ojca: 70 000 zł
  • Zadośćuczynienie dla wnuka za śmierć dziadka: 15 000 zł dla każdego z trójki wnucząt

Orzeczenie

W ocenie Sądu Okręgowego
należne powódce B. F. (1) zadośćuczynienie winno zamykać się kwotą 120.000 złotych, /zadośćuczynienie za śmierć męża – przypis odszkodowaniepowypadku.pl/
należne powodom R. F. (1) i R. F. (2) zadośćuczynienie winno zamykać się kwotą 70.000 złotych dla każdego z powodów,
/zadośćuczynienie za śmierć ojca – przypis odszkodowaniepowypadku.pl/
zaś należne powodom M. F., K. F. i E. F. zadośćuczynienie winno wynieść 15.000 zł dla każdego z powodów.
/zadośćuczynienie za śmierć dziadka – przypis odszkodowaniepowypadku.pl/

(…)

Ustalając wysokość zadośćuczynienia należnego powódce B. F. (1) Sąd miał na względzie fakt utraty przez nią w sposób nagły męża, z którym mieszkała, wspólnie prowadziła gospodarstwo domowe i na którego pomoc mogła zawsze liczyć. Powódka była również z mężem silnie związana, tworzyli oni zgodne i udane małżeństwo (…). Niespodziewana i przedwczesna strata męża zniweczyła ich wspólne plany na przyszłość i z pewnością w znacznym stopniu obniżyła komfort codziennego życia powódki, doprowadziła do zwiększenia jej codziennych obowiązków, które do tej pory wykonywał jej mąż. Po śmierci męża stan emocjonalny powódki uległ zmianie o czym świadczy fakt przebytego przez nią (…). Niewątpliwie utrata osoby bliskiej ma zawsze charakter nieodwracalny i trwały wiąże się z poczuciem smutku i osamotnienia, które są tym intensywniejsze, gdy strata osoby bliskiej następuje nagle i w tragicznych okolicznościach. Powódka w takich okolicznościach utraciła męża, a wraz z jego utratą wsparcie, pomoc oraz miłość. B. F. (1) nadal jest pod opieką (…), pobiera (…). Do tej pory ujawnia obniżony nastrój, utrzymuje się u niej płaczliwość, tęsknota za mężem, poczucie winy, żalu i krzywdy. Zgodnie z opinią biegłej, zachodzi związek między śmiercią męża a stanem zdrowia psychicznego B. F. (1). Proces żałoby u powódki nie został zakończony i stwierdzono u niej zespół depresyjny reaktywny, niepewne jest także rokowanie co do dalszego stanu jej zdrowia psychicznego. Z uwagi na związek istniejący między śmiercią A. F. (1) a pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego powódki, Sąd zasądził kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w górnych granicach jej żądania pomniejszoną o kwotę wypłaconą już przez pozwanego.

Ustalając wysokość zadośćuczynienia należnego powodom R. F. (1) i R. F. (2) Sąd miał na uwadze fakt utraty przez powodów w sposób przedwczesny i nagły ojca, jak i bliskie więzi łączące ich z ojcem. Śmierć ojca stanowiła dla powodów naruszenie jednego z najistotniejszych dóbr osobistych, które będzie trwało do końca ich życia. Niezależnie od stopnia przystosowania się do tego faktu, ubytek tak bliskiej osoby nie da się wypełnić poprzez inne relacje, tym bardziej jeżeli się zważy na osobowość zmarłego, który czując się blisko związany z dziećmi poświęcał im swój czas i interesował się ich życiem. Powódka R. F. (2) korzystała także z pomocy (…). Z drugiej jednak strony, należało zważyć, iż proces żałoby przebiegł u powodów normalnie i został zakończony, intensywność cierpień, ból, uczucie osamotnienia u powodów nie wykraczało ponad stopień przeciętnie odczuwany u osób najbliższych po tragicznej śmierci bliskiego członka rodziny. W chwili śmierci ojca powodowie byli osobami dorosłymi i mieli już własne rodziny, w których mieli oparcie. Nie było zatem podstaw do uwzględnienia dalej idących żądań powodów w zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ustalając wysokość zadośćuczynienia należnego powodom M. F., K. F. i E. F. Sąd miał na uwadze fakt utraty przez powodów w sposób przedwczesny i nagły dziadka, jak i bliskie więzi łączące powodów z dziadkiem. Niewątpliwie strata dziadka spowodowała u powodów dezorganizację życia rodzinnego i w sposób bolesny zakończyła pewien etap życia. Sąd miał także na uwadze fakt utraty dziadka przez E. F. w okresie dzieciństwa. Z drugiej jednak strony uwzględnić należało stopień pogodzenia się powodów z nagłą śmiercią dziadka i zakończenie procesu żałoby. W chwili tragicznej śmierci dziadka M. F. i K. F. byli osobami dorosłymi. Nadto żaden z powodów nie potrzebował długotrwałej pomocy (…). Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, że każdy z nich mógł liczyć na wsparcie rodziny, zaś obecnie powodowie funkcjonują w społeczeństwie w sposób prawidłowy, zatem tragiczna utrata dziadka nie spowodowała aż takiej dezorganizacji życia powodów, by uzasadnione było zasądzenie zadośćuczynienia na ich rzecz w kwotach wskazanych w pozwie. (…)

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka i ojca

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka i ojca w wypadku komunikacyjnym.

  • Zadośćuczynienie dla syna za śmierć ojca: 60 000 zł
  • Zadośćuczynienie dla wnuka za śmierć dziadka: 23 000 zł dla każdego z trójki wnucząt

Orzeczenie

(…) Mając na uwadze głęboką więź istniejącą między ojcem i synem, Sąd Rejonowy zasądził na rzecz R. A. kwotę 50 000,00 złotych, uwzględniając przyznane już w postępowaniu likwidacyjnym 10 000,00 złotych oraz uznając, iż zadośćuczynienie w kwocie 60 000,00 złotych, jest adekwatne do rozmiaru krzywdy doznanej przez powoda wskutek śmierci jego ojca.

Zadośćuczynienia w wysokości 13 000,00 złotych jest natomiast adekwatne do krzywdy małoletniej polegającej na zerwaniu więzi emocjonalnych z dziadkiem teraz, kiedy małoletnia była już z dziadkiem związana i pozbawieniu dziecka w przyszłości możliwości utrzymywania kontaktów rodzinnych z dziadkiem i otrzymywania od niego realnego wsparcia.

Sąd uznał także, iż kwota zadośćuczynienia należna na rzecz D. i B. D., łącznie z już wypłaconą, w wysokości 23 000,00 złotych dla każdego z małoletnich jest adekwatna do doznanej przez nich krzywdy wskutek śmierci dziadka.

Źródła

Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Sieradzu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *