Odszkodowanie Od Pracodawcy Za Uszczerbek Na Zdrowiu – Co Musisz Wiedzieć?

Wstęp

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu – w tym artykule przyjrzymy się m.in.:

 • Czym jest wypadek przy pracy praz uszczerbek na zdrowiu?
 • Kiedy przysługuje nam odszkodowanie od pracodawcy i od czego zależy jego wysokość?
 • Jaka jest rola oraz odpowiedzialność pracodawcy w kontekście wypadków przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie od pracodawcy – podstawowe definicje

Jednorazowe odszkodowanie od pracodawcy – zacznijmy od przedstawienia podstawowych definicji takich jak wypadek przy pracy, ciężki i śmiertelny wypadek przy pracy czy też zbiorowy wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub
śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ciężki wypadek przy pracy

Ciężki wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

Śmiertelny wypadek przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Zbiorowy wypadek przy pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Uszczerbek na zdrowiu po wypadku w pracy

Uszczerbek na zdrowiu po wypadku w pracy oznacza trwałe szkody fizyczne lub psychiczne, które wpływają na zdolność do pracy lub codzienne funkcjonowanie. Może to obejmować:

 • Naruszenia funkcji
  • Utrata lub ograniczenie funkcji ruchowych, sensorycznych, czy też zdolności wykonywania określonych czynności.
 • Utrata narządów:
  • Fizyczne uszkodzenie lub utrata narządów, takich jak ręce, nogi czy organy wewnętrzne.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy?

O odszkodowanie od pracodawcy można ubiegać się w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu związanego z wypadkiem przy pracy. Warunkiem koniecznym jest udokumentowanie związku przyczynowego między wypadkiem a uszczerbkiem na zdrowiu.

Pracownik musi zgłosić wypadek pracodawcy oraz udać się na badania lekarskie w celu udokumentowania obrażeń.

Jak ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy?

O odszkodowanie od pracodawcy ubiega się pracownik – może złożyć wniosek wg procedur regulowanych przez Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa związane z ubezpieczeniami społecznymi i ochroną zdrowia (pełna lisa: Źródła).

Oto ogólne kroki, które należy podjąć w przypadku ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie:

 1. Zgłoszenie wypadku: Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o wypadku przy pracy, który go dotknął. Pracodawca z kolei ma obowiązek spisać protokół wypadku oraz zgłosić go do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 2. Leczenie i dokumentacja medyczna: Po wypadku pracownik powinien udać się do lekarza medycyny pracy lub lekarza pierwszego kontaktu w celu udokumentowania obrażeń oraz związku przyczynowego między wypadkiem a urazami.
 3. Składanie wniosku o odszkodowanie: Pracownik ma prawo do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy. Wniosek ten składa się do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, a powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące wypadku oraz załączniki medyczne.
 4. Rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę lub ubezpieczyciela: Pracodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie i podjęcia decyzji w odpowiednim czasie. Terminy te mogą być różne, ale zazwyczaj nie powinny być dłuższe niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Zależnie od decyzji pracodawcy/ubezpieczyciela:
  • Wypłata odszkodowania: W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty jednorazowego odszkodowania pracownikowi. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie przepisów prawa oraz oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu.
  • Kontynuacja na drodze sądowej: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku lub poczucia iż przyznano zbyt niskie odszkodowanie – pracownik może podjąć decyzję o sądowym dochodzeniu swoich praw.

Ważne jest, aby pracownik śledził postępy w procesie rozpatrywania wniosku. Pamiętajmy, że w razie potrzeby na każdym etapie procesu można skorzystać z związków zawodowych lub profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej jak nasza.

ZUS również odgrywa istotną rolę w monitorowaniu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w przypadku wypadków przy pracy.

Ile wynosi odszkodowanie od pracodawcy?

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który jest określany według skali ustalanej przez odpowiednie organy.

Dodatkowe czynniki uwzględniane przy ustalaniu wysokości obejmują wiek poszkodowanego, jego zarobki przed wypadkiem, oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją.

Co obejmuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje kompleksowy pakiet świadczeń jak pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, a także rekompensatę za trwałe szkody fizyczne.

W przypadku utraty zdolności do pracy, odszkodowanie może także zawierać elementy związane z utratą zarobków i ewentualnym zabezpieczeniem na przyszłość.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje kompleksowy pakiet świadczeń jak:

 • Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Rekompensata za trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Odszkodowanie za trwałe szkody fizyczne
 • Renta uzupełniająca
  • Stałe świadczenie dla pracownika, który trwale utracił zdolność do pracy
 • Zadośćuczynienie
  • Dodatkowe świadczenie w przypadku szczególnie trudnych okoliczności wypadku

Odszkodowanie a świadczenia z ZUS – Różnice i dodatkowe możliwości

Różnice między odszkodowaniem od pracodawcy a świadczeniami z ZUS wynikają głównie z zakresu i celu tych świadczeń.

Odszkodowanie od pracodawcy ma na celu zrekompensowanie szkód poniesionych przez pracownika, podczas gdy świadczenia z ZUS to regularne świadczenia socjalne związane z chorobą czy niezdolnością do pracy.

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy niezależnie od winy, gdyż stosuje się zasadę ryzyka zawodowego. Oznacza to, że pracodawca odpowiada za wszelkie ryzyko związane z wykonywaną pracą, nawet jeśli nie doszło do jego zaniedbania.

Wypadek przy pracy – rodzaje świadczeń i dodatkowe możliwości

Poza odszkodowaniem, pracownik może mieć prawo do szeregu dodatkowych świadczeń, zarówno z ZUS jak i od pracodawcy.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • jednorazowe odszkodowanie;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa;
 • renta rodzinna;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Kiedy pracownik nie dostanie odszkodowania za wypadek przy pracy?

Pracownik nie dostanie odszkodowania za wypadek przy pracy, gdy:

 • Umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku;
 • Przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Wypadek w pracy – przykłady z omówieniem

Wypadek przy obsłudze maszyn

W przypadku uszkodzenia ręki w wyniku wypadku przy obsłudze maszyn, pracownik może otrzymać odszkodowanie obejmujące koszty leczenia, rehabilitacji, a także rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wypadek na budowie

Utrata słuchu w wyniku eksplozji na budowie może skutkować odszkodowaniem, które obejmuje nie tylko leczenie, rehabilitację i trwały uszczerbek na zdrowiu, ale także świadczenia zabezpieczające przed utratą dochodu w przyszłości.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Kiedy nie należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie nie należy się gdy pracownik świadomie lub z powodu rażącego niedbalstwa złamał przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, co zostało udowodnione jako jedyny powód wypadku lub też gdy był pod wpływem alkoholu lub innych środków psychotropowych.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Złożenie wniosku o odszkodowanie niej jest obwarowane terminami – nie przedawnia się, jednak w niektórych przypadkach pojawia się termin 3 lat.
Pamiętajmy jednak, iż pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracodawcy sam wypadek przy pracy.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wypadek przy pracy niezależnie od formy zatrudnienia pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy.

Czy z ZUSu należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Z ZUSu należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy, jeśli jako pracownik jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym i stałeś się długotrwale lub stale niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Źródła

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. 2022 poz. 2189.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy – Dz.U. 2022 poz. 2750

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Grafika: Image by Lifestylememory on Freepik

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *